inženýrská činnost

realitní činnost

poradenství

činnost odhadce

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Stavební dozor

Technická pomoc

Zajištění podkladů pro projekt ve fázi přípravy projektových prací

Zajištění podkladů pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu Stavebního zákona č. 50/1976

Zajištění podkladů pro změny územního plánu

Studie proveditelnosti stavby

Zastupování při jednání s úřady a třetími osobami, zejména při obstarávání stavebního povolení a zajią»ování přísluąných podkladů k jeho vydání